Foreningen henvender sig til dig der elsker at lave glaskunst, uanset om du er nybegynder eller har stor kendskab i at arbejde med glas. De fleste af vores medlemmer arbejder primært med kold glas i både floatglas, bullseye, uroborus og system 96.

Glasforeningen har gennem tiden fået opbygget en stor vidensdatabase, hvor du kan få svar på rigtig mange spørgsmål og problemstillinger i dit arbejde med glas. Som medlem af glasforeningen får du også adgang til vores forum på Facebook, hvor vi alle har mulighed for at spørge hinanden til råds.

Glasforeningens primære formål er at virke som indkøbsforening, hvad angår alle produkter med relation til glaskunstneres behov. Gennem anvisning af leverandører, som foreningen laver aftaler med, skal medlemmer af foreningen, have mulighed for at købe produkter, til den til enhver tid opnåede rabat.

Desuden ønsker foreningen at opsamle og dele viden og erfaring om glasarbejdet, ved hjælp erfaringsudveksling og vidensdelinger.

For at blive medlem af foreningen skal du sende en mail med:

Fulde navn

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

til [email protected]

Et medlemskab i Glasforeningen koster kr. 200,- årligt faldende i januar måned,- indbetales på reg. nr.: 4727 og kontonummer: 4563176105. Vær opmærksom på hvis du er indbetaler fra udlandet koster dette gebyr på 50kr oveni de 200kr for medlemsskab.

De bedste hilsner
Glasforeningens bestyrelse


Glasforeningens bestyrelse

Formand: Rita Baarsgaard Hansen

Næstformand: Viviann Schubert Chrisentense

Kasserer: Birthe Anni Thorn

Sekrætær: Mille Marie Mouritsen

Menigt medlem: Susanne Kjelsmark

Vedtægter for Glasforeningen

 • 1 Navn og Postadresse
  1.Foreningens navn er Glasforeningen.
  2.Foreningens hjemsted er med adresse til den til enhver tid siddende formands mailadresse, pt. [email protected]
  3.Foreningens hjemmeside er: www.glasforeningen.dk
  4.E-mail-kontakt: [email protected]
 • 2. Formål.
  1. “Glasforeningens” primære formål er, til gavn for medlemmerne, at virke som indkøbsforening, hvad angår alle produkter med relation til glaskunstneres behov. Gennem anvisning af leverandører, som foreningen laver aftaler med, skal medlemmer af foreningen, have mulighed for at købe produkter, til den til enhver tid opnåede rabat.
  2. Foreningen har særlige interesser i at støtte glasforhandlere i Danmark.
 • 3. Optagelse af medlemmer.
  1. Som medlem kan optages alle enkelt personer, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, dog med § 4.2 som forbehold.
  2. Som medlemmer kan endvidere optages foreninger, klubber, selskaber og lignende.
  3. Ansøgning om medlemskab skal godkendes af bestyrelsen, som ikke er forpligtet til at begrunde en afvisning.
 • 4. Udmeldelse og eksklusion af medlemmer.
  1. Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen og medfører sletning fra foreningens kartotek og evt. adresseliste samt øjeblikkeligt ophør af alle medlemsgoder.
  2. Et medlem kan i alvorlige tilfælde (såsom manglende respekt for nærværende vedtægter eller foreningens regler generelt) ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal vedtages på en generalforsamling.
 • 5. Kontingent.
  1. Kontingent følger regnskabsåret.
  2. Medlemskab koster 200 DKK første år og indbetales elektronisk til konto. Nr. XX * relation til indmeldelsen.
  3. For de øvrige år fastsættes kontingentet efter vedtagelse på ordinære generalforsamling. Der stiles mod et kontingent på højst 200 DKK om året.
  4. Kontingentet er forfaldent til betaling senest 31.januar.
  5. Kontingentet bruges til at drive foreningen.
  6. Kontingentet refunderes ikke ved udmeldelse eller eksklusion
  7. Medlemmer hæfter kun for foreningens forpligtelser med det indbetalte kontingent.
 • 6. Købsforpligtelse.
  Medlemmer forpligter sig ikke til at købe noget.
 • 7. Generalforsamling.
  1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen
  2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere
  3. Generalforsamlingen afholdes årligt i uge 18, udelukkende via hjemmesiden.
  4. Generalforsamlingen varsles senest 6 uger før
  5. Forslag skal være bestyrelsen I hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
  Anonyme emneangivelser behandles ikke
  6. Forslag skal offentliggøres på hjemmesiden og fremsendes på anmodning
  7. Dagsorden udsendes i forbindelsen med indkaldelsen og skal mindst indeholde
  a. Bestyrelsen beretning
  b. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  c. Behandling af indkomne forslag
  d. Fastsættelse af kontingent
  e. Valg af bestyrelsesmedlemmer som beskrevet I §10 stk. 6.
  f. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  g. Valg af revisor
  h. Valg af revisorsuppleant
  i. Eventuelt
 • 8 Ekstraordinær generalforsamling.
  1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
  2. Ekstraordinær generalforsamling skal tillige indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen stiller krav om det. I så fald skal kravet ledsages af en begrundet dagsorden.
  3. Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.
  4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst tre ugers varsel, ledsaget af en begrundet dagsorden.
 • 9 Vedtægtsændring
  1. Ændringer til nærværende vedtægter kan vedtages på en generalforsamling såfremt mindst 70 % af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er dette ikke tilfældet kan vedtægtsændringer ikke foretages.
  2. Undtaget herfra er § 1 vedrørende foreningens adresse (mail) og hjemmeside, der til enhver tid kan ændres af bestyrelsen uden nogen form for procedure, blot det meddeles medlemmerne.

  §10. Valg og valgbar.
  1. Alle medlemmer, som har betalt kontingent mindst 30 dage før ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, har stemmeret.
  2.Alle afgørelser, med mindre andet er angivet i vedtægterne, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
  3.Ved stemmelighed betragtes forslag som nedstemt.
  4.Afstemning sker skriftligt via foreningens hjemmeside/ e-mail.
  5.Hvert medlem har én stemme.
  6.Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen. Hver især vælges ved simpelt flertal efter optælling af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen. Ved første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  7.Der vælges to bestyrelsessuppleanter ved simpelt flertal efter optælling af afgivne stemmer på generalforsamlingen.
  8.Der vælges en revisor og en revisorsuppleant, ved simpelt flertal efter optælling af afgivne stemmer på generalforsamlingen.
  9.Alle medlemmer af foreningen kan stille op og modtage valg, dette gælder dog ikke for de i § 3., stk. 2. nævnte og medlemmer under 18 år.
 • 11. Bestyrelsen.
  1.Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, og bestemmer selv sin forretningsgang.
  2.Bestyrelsen, eller af denne udvalgte personer, forhandler med forretninger/firmaer i med henblik på at opnå bedst mulige rabataftaler fælles for alle medlemmer.
  3.Bestyrelsen er ansvarlig i henhold til gældende lovgivning, og over for generalforsamlingen.
  4.Bestyrelsen vælger selv personer til nødvendige tillidshverv, såsom evt. yderligere forhandlere, webmaster, konsulenter mm. hvis der er behov derfor.
  5.Bestyrelsen kan få udarbejdet yderligere hjemmesider, f. eks til præsentation af de kunstnere der er i foreningen.
  6.Bestyrelsen udarbejder retningsliner for brug af hjemmesiden
 • 12 . Regnskab
  1.Regnskabet følger kalenderåret.
  2.Kassereren fører foreningens regnskab, der bevidnes af en af generalforsamlingen valgt revisor.
  3.Kun formanden og kassereren har adgang til foreningens konto.
 • 13 Internet.
  Domainenavnet er f. eks www.glasforeningen.dk*
  www.glasforeningen.dk* bestyres af en webmaster valgt af bestyrelsen
  .
  §14. Opløsning af foreningen
  1. Foreningen Glasforeningen kan kun opløses på to af hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst to måneders mellemrum, dersom mindst 70 % af de afgivne stemmer taler herfor i begge tilfælde.
  2. Ved opløsning af foreningen overgår foreningens midler til medlemmerne.
  3. Den siddende bestyrelse varetager afviklingen af foreningen.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling,

 1. 10.5.2010

formanden Susanne Sletting
kassereren Margit Smith